https://www.akita.de/ausstellungen/results/shows-2018/2018-06-16-cac-erfurt---zr-kertin-bergmann-d.shtml

2018-06-16 CAC Erfurt - ZR Kerstin Bergmann (D)

Herzlichen Glückwunsch an alle Platzierten!

 
Ergebnisse 2018 - CAC Erfurt - Akita (BOB/BOS)

Links: BOB, CAC-AC, CAC-VDH, V1
(Botan Go Kinu Hana Ken)

Rechts: BOS, Jug. CAC-AC, Jug. CAC-VDH, V1
(Akai Hana Ya’Hitomi)

Ergebnisse 2018 - CAC Erfurt - American Akita (BOB/BOS)

Links: BOB, CAC-AC, CAC-VDH, V1
(Ti La Shu Begging You For Mercy)

Rechts: BOS, CAC-AC, CAC-VDH, V1
(Callista Luxury Art Mironoff)

ZR - Kerstin Bergmann (D)
       20 Akita
       13 American Akita